Featured Post

Tuyển nhân viên tuyển dụng công nhân thời vụ

Tuyển nhân viên tuyển dụng công nhân thời vụ lâu dài CÔNG TY TNHH SINH VƯỢNG   ☀️ Tuyển 10 NHÂN VIÊN   ☀️ 📣 📣   Địa điểm : Do nha,phươ...

Kĩ Thuật Chăn nuôi dê

MỤC LỤC

Kĩ Thuật Chăn nuôi dêLỜI NÓI ĐẦU........................................................................................................................... 2
BÀI MỞ ĐẦU........................................................................................................................... 3
I.  VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA CHĂN NUÔI ................................................................ 3
1.1.  Vai trò của chăn nuôi dê.............................................................................................. 3
1.2.  Ưu thế của chăn nuôi .............................................................................................. 3
1.3 Những hạn chế trong chăn nuôi ............................................................................... 4
2.1 Tình hình chăn nuôi dê trên thế giới............................................................................. 5
2.2.  Tình hình chăn nuôi dê ở Việt Nam............................................................................ 7
2.3.  Phương hướng phát triển chăn nuôi dê ở Việt Nam................................................. 11
Chương I: NGUỒN GỐC, PHÂN LOẠI VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CHÍNH CỦA .................................................................................................................................................. 12
I.  NGUỒN GỐC, PHÂN LOẠI.......................................................................................... 12
1.1. Nguồn gốc của ...................................................................................................... 12
1.2 Vị trí phân loại của ................................................................................................. 13
II.  MỘT SỐ ĐẶC ĐIỀM SINH VẬT HỌC CỦA ....................................................... 13
2.1. Đặc điểm về ngoại hình............................................................................................. 13
2.2 Tập tính sinh hoạt của ............................................................................................ 14
2.3.  Đặc điểm về sinh trưởng phát triển........................................................................... 15
2.4.  Một số đặc điểm sinh học khác.................................................................................. 16
2.5.  Một số chỉ tiêu sinh lý cơ bản của dê........................................................................ 17
2.6 Các bộ phận trên cơ thể của dê.................................................................................. 17
......................................................................................................................................... 19
III . SINH LÝ TIẾT SỮA CỦA .................................................................................... 30
3.1.  Cấu tạo bầu vú của ............................................................................................... 30
3.2.  Khả năng sản xuất sữa............................................................................................... 31
3.3.  Thành phần dinh dưỡng của sữa .......................................................................... 31
Chương III: CÔNG TÁC GIỐNG TRONG CHĂN NUÔI ............................................. 34
I.  MỘT SỐ GIỐNG DÊ PHỔ BIẾN HIỆN NAY.............................................................. 34
1.1.  Các giống dê trên thế giới......................................................................................... 34
1.2.  Các giống dê của Việt Nam....................................................................................... 39
2.1.  Các yêu cầu chung khi chọn giống....................................................................... 42
2.2.  Các phương pháp chọn lọc........................................................................................ 42
2.3.  Các phương pháp chọn cặp và ghép đôi giao phối.................................................... 43
2.4.  Kỹ thuật chọn giống sữa....................................................................................... 45
2.5.  Kỹ thuật chọn dê giống trong chăn nuôi thịt........................................................ 47
2.6.  Công tác quản lý giống trong chăn nuôi ............................................................... 47
2.7.  Phương hướng công tác giống dê ở Việt Nam.......................................................... 48
Chương IV: NHU CẦU DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHO ..................................... 50
I.    NHU CẦU DINH DƯỠNG CỦA ........................................................................... 50
1.1.  Nhu cầu vật chất khô................................................................................................. 50
1.2.  Nhu cầu năng lượng.................................................................................................. 50
1.3.  Nhu cầu protein......................................................................................................... 51
1.4 Nhu cầu khoáng.......................................................................................................... 52
1.5. Nhu cầu vitamin......................................................................................................... 53
1.6 Nhu cầu nước............................................................................................................. 53
1.7. Nhu cầu dinh dưỡng của một số nhóm ................................................................. 54
II.  THỨC ĂN CHO ....................................................................................................... 58
2.1.  Nguồn thức ăn cho ............................................................................................... 58
2.2.  Chế biến và dự trữ thức ăn cho dê............................................................................ 61
2.3.  Biện pháp nâng cao khả năng ăn của dê.................................................................... 64
Chương V: KỸ THUẬT CHĂN NUÔI ............................................................................ 65
I.    KỸ THUẬT CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG DÊ HẬU BỊ............................................. 65
1.1.  Khẩu phần và kỹ thuật cho ăn................................................................................... 65
1.2.  Kỹ thuật chăm sóc, quản lý....................................................................................... 65
II.  KỸ THUẬT NUÔI DÊ ĐỰC GIỐNG........................................................................... 65
2.1.  Kỹ thuật nuôi dưỡng................................................................................................. 65
2.2.  Kỹ thuật chăm sóc, quản lý....................................................................................... 66
3.1. Phối giống cho cái................................................................................................. 66
32. Nuôi dê cái chửa......................................................................................................... 68
3.3.  Chăm sóc dê cái đẻ.................................................................................................... 69
3.4.  Chăm sóc, nuôi dưỡng dê cái vắt sữa........................................................................ 71
IV.  KỸ THUẬT CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG DÊ CON TỪ SƠ SINH ĐẾN CAI SỮA (90 NGÀY)................................................................................................................................. 73
4.1.  Giai đoạn bú sữa đầu (Từ sơ sinh đến 10 ngày tuổi).................................................. 73
4.2.  Giai đoạn 15 - 45 ngày tuổi....................................................................................... 73
4.3.  Giai đoạn từ 46 - 90 ngày tuổi................................................................................... 74
4.4 Yêu cầu tăng khối lượng............................................................................................ 75
4.5. Chăm sóc con........................................................................................................ 76
V.  KỸ THUẬT KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN SỮA......................................................... 76
5.1.  Kỹ thuật vắt sữa........................................................................................................ 76
5.2.  Chế biến sữa dê......................................................................................................... 80
VI.  KỸ THUẬT CHĂN NUÔI THỊT....................................................................... 82
6.1.  Các đối tượng dê nuôi thịt......................................................................................... 82
6.2.  Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật................................................................................. 82
6.3 Kỹ thuật chăn nuôi thịt.......................................................................................... 83
6.4. Kỹ thuật giết mổ dê................................................................................................... 83
Chương VI: CÁC PHƯƠNG THỨC CHĂN NUÔI DÊ  VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀN .................................................................................................................................................. 88
I.  CÁC PHƯƠNG THỨC CHĂN NUÔI ...................................................................... 88
1.1.  Phương thức nuôi nhốt (thâm canh).......................................................................... 88
1.2.  Phương thức chăn thả (quảng canh).......................................................................... 89
1.3.  Phương thức bán thâm canh...................................................................................... 89
1.4.  Phương thức nuôi dê kết hợp trên mô hình SALT-2................................................. 90
II.  KỸ THUẬT QUẢN LÝ ĐÀN ................................................................................. 91
2.1.  Đánh dấu................................................................................................................... 91
2.2.  Khử sừng non............................................................................................................ 92
2.3.  Thiến hoạn................................................................................................................. 92
2.4.  Gọt móng guốc.......................................................................................................... 93
2.5.  Cho uống thuốc......................................................................................................... 94
III. CHUỒNG NUÔI .................................................................................................... 94
3.1.  Một số yêu cầu chung................................................................................................ 94
3.2.  Một số kiểu chuồng nuôi dê...................................................................................... 95
Chương VII: CÔNG TÁC THÚ Y TRONG CHĂN NUÔI DÊ.......................................... 102
1.1.  Kiểm tra biểu hiện lâm sàng của dê......................................................................... 102
1.2.  Phương pháp vệ sinh phòng bệnh cho đàn dê......................................................... 103
2.1.  Bệnh nội khoa.......................................................................................................... 104
2.2.  Bệnh ngoại khoa...................................................................................................... 110
2.3 Bệnh sản khoa........................................................................................................... 111
2.4.  Một số bệnh truyền nhiễm....................................................................................... 113
2.5.  Bệnh ký sinh trùng................................................................................................... 118
PHỤ LỤC............................................................................................................................... 128
TÀI LIỆU THAM KHẢO        132Previous
Next Post »